Klachtenprocedure TC Nieuwerkerk

Bij besluit van 12 april 2011 heeft het bestuur van Tennisclub Nieuwerkerk de volgende klachtenprocedure vastgesteld, welke met ingang van diezelfde datum geldt:

Artikel 1 Definities

In deze procedure wordt verstaan onder

a. bestuur: het bestuur van Tennisclub Nieuwerkerk

b. beklaagde: degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

c. klager: degene die de klacht indient.

Artikel 2 Klachtrecht

1. Alleen klachten die gaan over tennisgerelateerde zaken of voorvallen voortvloeiende uit het lidmaatschap van Tennisclub Nieuwerkerk worden door de klachtencommissie in behandeling genomen.

2. Klachten m.b.t. organisatie, deelname aan of indeling bij interne of externe toernooien of bij competitieteams van Tennisclub Nieuwerkerk zijn uitgesloten van de klachtenprocedure.

3. Zowel klager als beklaagde dienen lid te zijn van Tennisclub Nieuwerkerk.

4. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

Artikel 3 Klachtencommissie

1. De klachtencommissie van Tennisclub Nieuwerkerk bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uitmaken van het bestuur of een andere commissie bij Tennisclub Nieuwerkerk.

2. Bij een klacht tegen één van de leden van de klachtencommissie of familieleden van het commissielid in de eerste graad, zal het betreffende commissielid zich laten vervangen door het plaatsvervangend lid.

Artikel 4 Inhoud en indiening klacht (eventueel m.b.v. klachtenformulier)

1. Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de klager;

b. de datum van indiening;

c. de naam van de beklaagde, een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden.

2. Een klacht dient uiterlijk twee weken na het plaatsvinden van de gedraging waartegen de klacht is gericht, te worden ingediend.

3. De klacht wordt gestuurd naar de secretaris van het bestuur. Deze noteert de datum van ontvangst en stuurt binnen een week na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de klager en zorgt er voor dat de klacht wordt doorgestuurd naar de leden van de klachtencommissie en aan het bestuur.

Artikel 5 Hoor en Wederhoor

1. De klachtencommissie past hoor en wederhoor toe. De beklaagde heeft recht op inzage van de klacht. De klacht wordt dan ook na ontvangst door de klachtencommissie doorgestuurd aan de beklaagde.

2. De beklaagde krijgt twee weken de tijd om zijn/haar visie over het gebeuren te geven.

3. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de klachtencommissie besluiten dat zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun visies mondeling toe te lichten mogelijk in combinatie met mediation.

Artikel 6 Beslissing op de klacht

1. De klachtencommissie brengt verslag en advies uit aan het bestuur.

2. Het bestuur neemt een beslissing ten aanzien van de klacht en communiceert haar beslissing aan de klager, de beklaagde en de klachtencommissie. Waar nodig kan het bestuur naar aanleiding van de bevindingen van de klachtencommissie sancties nemen zoals beschreven in het document 'Normen en Waarden van TC Nieuwerkerk; Richtsnoer aanpak overtredingen'.

3. De klachtencommissie kan ook besluiten de klacht niet in behandeling te nemen. Zij doet daarvan schriftelijk bericht aan de klager, voorzien van een motivatie. Motiverende redenen kunnen zijn:

  • de gedraging heeft te lang geleden plaats gevonden;
  • de klacht valt niet onder de omschrijving van de klacht zoals aangegeven in artikel 2.1;
  • door de aard van de klacht hoort deze bij het bestuur of een van de commissies te worden ingediend ( bv. onderhoudsachterstand aan banen, clubhuis of park). De klachtencommissie stuurt de klacht door aan het bestuur of de betreffende commissie;
  • de aard van de klacht valt buiten de competenties van de klachtencommissie en hoort bijv. bij de rechter thuis.

Over dit besluit wordt het bestuur geïnformeerd.

Artikel 7 Klachtenregistratie

De klachtencommissie draagt zorg voor de registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten in een logboek. Zij brengt daarvan jaarlijks verslag uit tijdens de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering. In dat verslag blijven de klagers en beklaagden anoniem.

 

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection