Normen en waarden TC Nieuwerkerk

Richtsnoer aanpak overtredingen

De betekenis van normen en waarden is een belangrijk thema in de samenleving. Ook in de sportwereld is het de bedoeling dat ze een grote rol spelen. TC Nieuwerkerk neemt zaken als sportiviteit en respect hoog op. Daarom is een gedragscode opgesteld die haar in staat stelt om aan de leden, jeugdleden en hun ouders/verzorgers, alsmede toeschouwers duidelijk te maken welk gedrag door TC Nieuwerkerk wel en niet wordt geaccepteerd.

De KNLTB heeft regels vastgesteld inzake correct gedrag (bijlage B Wedstrijd- en Toernooireglement), alsmede regels voor de handhaving die gelden tijdens de wedstrijden die vallen onder auspiciën van de KNLTB. TC Nieuwerkerk sluit aan bij deze regels en hanteert de volgende gedragscode:

Gedragscode leden

Dit hoort wel:

 • Geef je tegenstander voor een wedstrijd een hand en wens hem/haar een prettige wedstrijd toe;
 • Speel in;
 • Speel bij discussie of onduidelijkheid een let. Is er steeds discussie, schakel dan de competitieleider of toernooileiding (hierna ook te noemen: wedstrijdleiding) in;
 • Raadpleeg bij onenigheid de wedstrijdleiding;
 • Geef je tegenstander na een wedstrijd een hand en feliciteer of bedank hem/haar voor het spelen;
 • Gedraag je te allen tijde sportief. Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand gerust vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de wedstrijdleiding in;
 • Zet je (mobiele) telefoon uit tijdens een wedstrijd;
 • Als een bal op de andere baan komt, wacht dan de rally op die baan af en vraag dan pas de bal terug;
 • Loop altijd via het hek de baan op en af;
 • Sleep na het spelen of een wedstrijd de baan (in de lengterichting);
 • Aanwijzingen van de groundsman of de wedstrijdleiding worden opgevolgd;
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen de vereniging mogelijkheden bestaan om te trainen, wedstrijden te spelen en die andere activiteiten organiseren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

 Dit hoort niet:

 • Gooien met het racket of een ander uitrustingsstuk, dan wel het opzettelijk beschadigen of vernielen van een racket, een ander uitrustingsstuk of enige vaste hindernis, het net met toebehoren, de baan, de scheidsrechtersstoel, dan wel enig ander aanwezig voorwerp;
 • Het wegtrappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal, waaronder te verstaan is het opzettelijk wegslaan van een bal over een omheining of in de richting van een persoon;
 • Vloeken, schelden, uiten van onbehoorlijke taal;
 • Het maken van obscene gebaren;
 • Het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een persoon;
 • Vals spelen;
 • Ruzie maken met de tegenstander;
 • Afval achterlaten op de banen dan wel het park; 
 • Onsportief gedrag (het niet respecteren van de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van de autoriteit van een official, het beledigen van een toeschouwer en elke andere vorm van wangedrag door een speler, waardoor de goede naam van de tennissport wordt aangetast).

Gedragscode ouders/verzorgers, toeschouwers

Dit hoort wel:

 • Stimuleer en promoot sportief gedrag;
 • Spreek aan op onsportief gedrag;
 • Toon interesse voor de wedstrijden die worden gespeeld;
 • Aanmoedigen mag, maar doe dat gematigd en moedig alle spelers aan;
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u;
 • Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand.

Dit hoort niet:

 • ·Zich bemoeien met het verloop van de wedstrijd;
 • ·Coachen terwijl de speler op de baan staat;
 • ·Onsportief gedrag naar ouders/verzorgers, toeschouwers van de wederpartij.

Gedragscode in het clubhuis en op het park

Ons clubhuis is een ontmoetingsplaats voor onze leden en andere bezoekers. We moeten proberen het met zijn allen gezellig en opgeruimd te houden. Dat wil zeggen glaswerk/serviesgoed na gebruik terugbrengen naar de bar, rommel deponeren in de daarvoor aanwezige prullenbakken en geen rackets of andere zaken laten slingeren.

Voor jeugdleden van 16 jaar en jonger geldt dat er geen alcohol wordt geschonken. Roken is in het clubhuis, de kleedruimtes, de toiletten en overige ruimtes verboden. Indien er buiten het clubhuis wordt gerookt, maak dan gebruik van de asbakken.

Honden dienen aan de lijn te worden gehouden en fietsen op het park is niet toegestaan.

Barmedewerkers hebben het recht leden/bezoekers op hun gedrag te wijzen. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen door de dienstdoende barmedewerker uit het clubhuis en van het terrein worden verwijderd, eventueel met behulp van politie.

Tot slot: het is de bedoeling dat netjes wordt betaald voor een introducé en voor het benutten van een vrije baan in de hal.

TCN Leden (kinderen t/m circa 12 jaar)

Voor kinderen geldt dat de primaire verantwoordelijkheid voor hun gedrag bij de ouders gelegd wordt, dat wil zeggen dat de ouders in eerste instantie worden aangesproken en de gelegenheid krijgen hun kinderen te corrigeren, dan wel er afgestemd wordt tussen wedstrijdleiding en ouders wie het kind zal aanspreken.

Bezoekende teams

Aan de (aanvoerder of begeleider van) bezoekende teams wordt bij ontvangst op TC Nieuwerkerk duidelijk gemaakt wie de aanvoerder van het ontvangende team is en wie de dienstdoende verenigingscompetitieleider (VCL) op het park is. Tevens wordt verzocht om bij problemen zich direct te melden bij deze VCL.

Indien spelers van bezoekende teams zich misdragen, zal de VCL betreffende speler of aanvoerder hierop aanspreken en zo nodig zal er een brief met vermelding van de klacht over de desbetreffende speler hetzij aan de KNLTB, hetzij aan het bestuur van de bezoekende vereniging gestuurd worden, dit ter beoordeling van de VCL.

Klachtencommissie en klachtenprocedure

Het bestuur van TC Nieuwerkerk heeft een onafhankelijke klachtencommissie (bestaande uit 3 personen) ingesteld, alsmede een klachtenprocedure opgesteld. In het geval er sprake is van overtreding van de gedragscode zoals hierboven aangegeven, treedt de klachtenprocedure in werking.

Indien het ongewenste gedrag door de competitieleider, toernooileider, een bestuurslid, TC-lid of jeugdcommissielid zelf geconstateerd wordt en ernstig genoeg wordt bevonden, zorgt deze voor indiening van een klacht bij de klachtencommissie door middel van een klachtenformulier (bijlage 2), een en ander in overeenstemming met de klachtenprocedure. Ook andere leden van TC Nieuwerkerk kunnen desgewenst een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Indien een van onze bezoekers en/of tegenstanders een officiële, schriftelijke klacht indienen bij de wedstrijdleiding, zal de klacht in behandeling genomen worden door de wedstrijdleiding. Indien de klacht ernstig genoeg wordt bevonden, zorgt de wedstrijdleiding voor indiening van een klacht bij de klachtencommissie conform de klachtenprocedure. De klacht dient in alle gevallen te worden gemeld aan de klachtencommissie, die deze noteert in een logboek.

De klachtencommissie zal advies geven aan het bestuur over de eventueel op te leggen sanctie/de te geven strafmaat. In haar advies zal de klachtencommissie eventuele aantekeningen in het logboek over het betreffende lid meewegen.

Sancties

I. Indien de wedstrijdleiding tijdens een wedstrijd in competitie- of toernooiverband een overtreding van de bovenstaande gedragsregels waarneemt, zal zij: 

bij de eerste overtreding

degene die de overtreding begaat, aanspreken op zijn/haar gedrag en een waarschuwing geven;

bij de tweede overtreding (op dezelfde dag)

 

degene die de overtreding begaat, een punt in mindering brengen, dat wil zeggen het punt gaat naar de tegenpartij;

bij de derde en elke volgende overtreding (op dezelfde dag)

degene die de overtreding begaat, een wedstrijdpunt (=game) in mindering brengen, d.w.z. de game gaat naar de tegenpartij;

na de derde overtreding (op dezelfde dag)

bepalen of een volgende overtreding tot diskwalificatie (=partijverlies) zal leiden.

De wedstrijdleiding zal de derde en elke volgende overtreding melden aan de klachtencommissie, die daarvan aantekening maakt in het logboek. De wedstrijdleiding kan tevens besluiten om tegen het betreffende lid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Indien een lid zich meerdere malen op verschillende dagen misdraagt, is de wedstrijdleiding verplicht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

In alle gevallen geldt dat de ernst van de overtreding beoordeeld en gewogen wordt door de wedstrijdleiding op het moment dat zij deze constateert. Indien naar haar oordeel een zeer ernstige overtreding wordt begaan, kan de wedstrijdleiding ook besluiten tot onmiddellijke diskwalificatie. De wedstrijdleiding is ook in dit geval verplicht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

II. In alle situaties waarin een klacht is voorgelegd aan de klachtencommissie, kan het bestuur, op advies van de klachtencommissie, overgaan tot het treffen van onder meer de volgende sancties:

 1. De officiële waarschuwing. Deze blijft 1 jaar geldig. Na 1 jaar komt deze te vervallen;
 2. Strafpunten binnen een schaal van 1 tot 10. Het aantal strafpunten wordt door het secretariaat bijgehouden gedurende een periode van drie jaar. Indien het totaal van de strafpunten het aantal van 10 heeft bereikt, wordt door het secretariaat een automatische schorsing van 14 dagen opgelegd, hetgeen impliceert dat de betreffende persoon gedurende deze periode geen toegang zal hebben tot de vereniging;
 3. Tijdelijke schorsing van minimaal 7 dagen tot maximaal 3 maanden;
 4. Uitsluiting van een toernooi of competitiedag(en), dan wel ontzegging van de toegang tot het tennispark/clubhuis voor een bepaalde periode;
 5. Royering van het lidmaatschap.

 

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection